سينه خردمند صندوق راز اوست و خوشرويى وسيله دوست يابى ، و شكيبايى ، گورستان پوشاننده عيب هاست . و يا فرمود : پرسش كردن وسيله پوشاندن عيب هاست ، و انسان از خود راضى ، دشمنان او فراوانند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

مبانی قرآنی نامه امام علی(ع) به مالک اشتر(رهبری از دیدگاه علی (ع))

 غلامی، فاطمه

استاد راهنما : هادیان شیرازی، عبدالرسول
رشته گرایش : علوم قرآنی
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه شیراز
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1384

چکيده:
در این رساله ما نخواستیم که کل نامه را بررسی کنیم و یا شرح دهیم بلکه قصد و هدفمان این بود که بتوانیم کلام مولا را با قرآن مجید تطبیق دهیم و بتوانیم ارتباط کلام علی(ع) را با قرآن بدست آوریم. از آن جا که این نامه(نامه 53) یکی از نامه های سیاسی امام است و شیوه حکومت داری را بیان می کنداین رساله فرصتی شد برای ارائه بخشهایی از اندیشه سیاسی حکیمانه و سیره پسندیده امیر مومنان علی(ع) که بر خاسته از قرآن کریم اندیشه و سیره پیامبر اکرم است. این نامه یکی از طولانی ترین نامه ای امام علی(ع) است ما این نامه را طی پنج بخش بررسی کردیم: بخش اول: کلیات که شامل 3 فصل است که هر 3 فصل به موضوع ربط دارد یعنی معرفی مالک، نهج البلاغه وحکومت علی(ع). بخش دوم: اوصاف رهبر، شامل2 فصل است همان ویژگی ها و استعدادهایی است که یک رهبر حکومت باید داشته باشد. بخش سوم: وظایف رهبر است که شامل شایسته سالاری، شناخت طبقه محروم، برقراری امنیت و صلح و... است. شامل 5 فصل است. بخش چهارم: رابطه رهبر با کارگزاران خود به گونه ای که با کارگزاران خود مشورت کند و بر روی کارهایشان نظارت داشته باشد که شامل2فصل است. بخش پنجم: رابطه رهبر با مردم که چگونگی برخورد رهبر با مردم را بیان می کند که شامل 5 فصل است.