(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

لوح فشرده نسخه های خطی نیشابوری نهج البلاغه

لوح فشرده نسخه های خطی نیشابوری نهج البلاغه و شرحی کهن از قرن هفتم هجری با عنوان اعلام نهج البلاغه منتشر شده است.

یکی از مطالب قابل تحقیق درباره نسخه های متعدد نهج البلاغه، بحث ارتباط این نسخ با یکدیگر و نوعی تبارشناسی آنهاست. به عبارتی دیگر این پرسش قابل طرح است که چگونه می توان نسخه های نهج البلاغه را که نسخه های بعدی از استنساخ شده اند بازشناخت و در واقع به نسخه های مادر دست یافت. در این لوح دو نسخه کهن از نهج البلاغه معرفی و تلاش بر آن است براساس برخی خصوصیات این نسخه ها، نسخه های کتابت شده از روی آنها را شناسایی کند و دو نسخه اساس در کتابت نسخه های مختلف نهج البلاغه معرفی کند که به دلیل اینکه نسخ به نیشابور متعلق است، نام نسخه های نیشابوری نهج البلاغه بر آن نهاده شده است.

سید رضی خود در آغاز و انجام نهج البلاغه اشاره می کند که در پایان هر باب، چند برگی را سفید نهاده تا اگر مطلب تازه ای به دست آورد، در آنها استنساخ کند. همین امر موجب تفاوت هایی در نسخه های نهج البلاغه شده است. لذا شناخت دو مسئله در نهج البلاغه اهمیت دارد. یکی نسخه های موجود به روایت کدام شاگرد و دیگر نسخه های موجود از روی کدام نسخه اساس استنساخ شده است. نسخه های خطی نهج البلاغه را می توان به واسطه داشتن ویژگی های خاصی نسخه های نیشابوری نامید؛ یک دسته نسخی هستند که مستقیم یا با واسطه از روی نسخه کتابت شده توسط ابویوسف یعقوب بن احمد نیشابوری (متوفی 4747) کتابت شده و اشعاری سروده شده از وی در انتهای آنها آمده است. و دسته دیگر نسخه هایی که از روی نسخه ای متداول در میان زیدیان نیشابور قرن ششم کتابت شده و در آخر آن بخشی با عنوان «زیاده کتبت فی عهد المصنف» آمده است.نسخه هایی که دو خصلت فوق را دارند، از حیث تبارشناسی نسخه های خطی نهج البلاغه، اساسی مشترک داشته و به نسخه های مادر یکسانی بر میگردند که بر آنها نام نسخه های نیشابوری نهاده شده است.

در پایان نیز شرحی کهن از قرن هفتم با عنوان اعلام نهج البلاغه علی بن ناصر سرخسی آمده است.

در این لوح فشرده تصاویری از نسخ کتابخانه علیگره، حکیم، مجلس و ... نیز قرار دارد.

لوح فشرده فوق اولین لوح از سلسله تراثیات دیجیتالی زیرنظر دکتر محمدکاظم رحمتی از سوی بنیاد شکوهی منتشر شده است.