براى هر كسى در مال او دو شريك است: وارث و حوادث.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  قلب احمق ( حکمت شماره 41 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

(و اين معنى به لفظى ديگر از آن حضرت روايت شده است كه:) دل بيخرد در دهان اوست و زبان خردمند در دل او (و معنى هر دو يكى است.)


متن فارسی

41-  و قد روي عنه (عليه السلام) هذا المعنى بلفظ آخر و هو قوله :قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِي فِيهِ وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ .
 و معناهما واحد .

 

 

قبلی بعدی