بزرگ ترين عيب آن كه چيزى را در خوددارى، بر ديگران عيب بشمار!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

قدرت سیاسی در نهج البلاغه

امامى، محمد‌مهدى

استاد راهنما: حجةالاسلام و المسلمین فیرحى، داود
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین ارسطا، محمدجواد

وى در پاسخ به سؤال اصلى «آیا ساختار قدرت سیاسى در نهج ‏البلاغه ساختار الهى ـ مردمى و یا مردمى و یا الهى مى‏ باشد؟» این فرضیه را ارائه داد: «قدرتى مورد قبول حضرت على (ع) است که ساختار الهى ـ مردمى داشته باشد.»سازمان‏دهى پایان نامه شامل طرح تحقیق، چارچوب نظرى در بارۀ قدرت سیاسى، مردم، حکومت، سرزمین، حاکمیت و نتیجه ‏گیرى مى ‏باشد. این پایان‌نامه با امتیاز خوب مورد تأیید هیات داوران قرار گرفت.