وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

فلسفه بعثت انبياء در نهج البلاغه

نگارنده :        ضامن على شريفى
استاد راهنما :        حجة الاسلام والمسلمين دكتر سرمدى
رشته تحصیلی :        فقه و معارف    
گرایش تحصیلی :        قرآن و حدیث    
تاریخ دفاع :        1380/03/01    
فهرست :        

فهرست مطالب

تقديم به··· 4

تقدير و تشكر··· 5

پيشگفتار··· 12

          ضرورت بحث از زواياى مختلف:··· 14

1 - ضرورت از جهت مسائل تربيتى و اخلاقى··· 14

2 - ضرورت از جهت آزادى و آزادگى و مسائل سياسى و حكومتى··· 15

3 - ضرورت بلحاظ مسائل عاطفى و اجتماعى··· 17

4 - ضرورت بلحاظ مسائل معنوى و روحى··· 18

5 - ضرورت به لحاظ ترسيم يك جامعه سالم در آينده··· 20

پشينه تاريخى بحث··· 21

مقدمه :··· 24

بعثت پيامبر اكرم(ص) از زبان على(ع)··· 25

بعثت پيامبر اكرم9 و تحقق وعده الهى و اعلام ختم نبوت··· 28

بعثت پيامبر اكرم9 و اوضاع بحرانى جهان در آستانه بعثت··· 30

اديان و ملل و آئين گوناگون قبل از بعثت نبى اكرم(ص) در جهان··· 32

 

فصل اول

1 - نقش دين در زندگى انسانها:··· 41

دلايل برهمائيها··· 42

اشتباهات روشن:··· 43

2 - نبوت··· 46

نبوت··· 47

3 - نبى··· 47

امتيازات پيامبران··· 49

2 - علم و دانش كافى··· 50

سنخيت با جهان ملكوت··· 50

1/2 - فرق نبى و رسول··· 52

3 - نياز جوامع انسانى به رسالت پيامبران··· 54

1/3 - زندگى بشر به  اين دنيا منحصر نيست:··· 54

2/3 - نياز جوامع انسانى به رهبر.··· 57

4 - نياز جوامع انسانى به قوانين آسمانى··· 60

1/4 - قانون و ضرورت آن در اجتماع··· 61

2/4 - دلائل نياز بشر به قوانين الهى··· 64

آنجا كه قانون گذار خدا باشد.··· 65

2 -دومين دليل براى نياز انسانها به قوانين آسمانى:«حب بذات» است.··· 66

 

فصل دوم

     فلسفه بعثت انبياء در نهج البلاغه··· 69

4 - فلسفه بعثت انبياء و هدف رسالت پيامبران در نهج البلاغه··· 78

1/4 - مطالبه پيمان فطرت··· 79

2/4 - ياد آورى نعمت‏هاى فراموش شده الهى··· 85

چرا نعمت‏هاى الهى قابل شمارش نيستند؟··· 86

3/4 - اتمام حجت الهى بر بندگان··· 89

4/4 - آشكار نمودن گنجينه‏هاى درونى عقول··· 93

5 - نشان دادن آيات الهى··· 95

6 - تطابق فلسفه بعثت در نهج البلاغه با قرآن.··· 97

فلسفه و هدف رسالت انبياء در قرآن:··· 98

فلسفه و اهداف بعثت انبياء در نهج البلاغه:··· 101

7 - زمين هرگز از حجت الهى خالى نيست··· 102

چكيده مطالب فصل دوم··· 106

1 - پيامبران از جنس بشرند:··· 106

2 - ميثاق خداوند با پيامبران··· 106

3 - دليل اصلى بعثت انبياء··· 107

4 - فلسفه بعثت انبياء و هدف رسالت پيامبران در نهج البلاغه··· 107

1/4 - مطالبه پيمان فطرت··· 108

2/4 - ياد آورى  نعمت‏هاى فراموش شده الهى··· 109

3/4 - اتمام حجت الهى بر بندگان··· 109

4/4 - آشكار نمودن گنجينه‏هاى درونى عقول··· 110

5 - نشان دادن آيات الهى··· 111

6 - تطابق فلسفه بعثت انبياء در نهج البلاغه با قرآن··· 112

7 - زمين هرگز از حجت الهى خالى نيست··· 112

فصل سوم

     نبوت خاصه··· 115

4 - وضعيت اسفناك عرب در زمان جاهليت و رسالت نهائى پيامبر9··· 116

2 - بعثت پيامبر اكرم(ص) و نقش آن در تمدن پيشرفته امروزى··· 129

3 - وضعيت اسفبار و ننگين انسانيت در دنياى متمدن امروزى و راه نجات آن··· 133

خاتمه··· 137

1 - نقش دين در زندگى انسانها··· 138

2 - نبوّت··· 138

1/2 - فرق نبى با رسول··· 139

3 - نياز جوامع انسانى به رسالت پيامبران··· 139