رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

عوامل انقراض امت ها در قرآن و نهج البلاغه

 جمالی، نصرت الله

مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : محقق داماد، مصطفی
رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشکده ی اصول دین قم
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1377

چکيده:
این پژوهش در دو بخش با این مباحث به نگارش درآمده است: بخش اول، تعریف واژگان عوامل، امت و انقراض و دیگر واژگان نزدیک به آنها؛ بخش دوم، عوامل انقراض امت ها: عدم اطاعت از رهبری، ظلم و بی عدالتی، ترک جهاد، تفرقه و اختلاف، استبداد رأی، دنیاگرایی سران امت، عبرت نگرفتن از انقراض امت های پیشین، فقر، برخورد، بار سنگین نهادن بر دوش مردم، جلوگیری از حق و گرایش به باطل، عدم شناخت حق از باطل، دورشدن از رحمت خدا
.