آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

شرح عزالدين آملي

اين شرح را عزالدين بن جعفر بن شمس الدين آملي، از دانشمندان شيعي سده دهم هجري، نوشته است که همدرس محقق کرکي (متوفاي 940 ق) و قطيفي بوده است. آملي در اين شرح، که به فارسي نوشته است، تقريباً شرح ابن ميثم را به پارسي برگردانيده و بدين رو خود در آغاز، کتابش را ترجمه خوانده است. عزالدين پيش از آغاز به شرح و ترجمه خطبه ها، مقدمه اي در معناي فصاحت و بلاغت و فروع و اجزاي آن و محسنات لفظيه و معنويه و تعريف خطابه سامان داده است و در سال 944 ق از تأليف جلد نخست فارغ شده است. نسخه هايي از اين شرح در کتابخانه دانشگاه تهران[1] و مدرسه عالي شهيد مطهري موجود است.[2].
1-فهرست نسخه هاي خطي کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، ج 2، ص 151.
2- فهرست نسخه هاي خطي کتابخانه مدرسه عالي سپهسالار، ج 2، ص 57 - 60.