دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

سیمای مترفین در قرآن و نهج البلاغه

نویسنده: یعقوبی، شهناز
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : عسکری، کاظم
رشته گرایش :
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشکده اصول دین
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1380

چکيده:
این تحقیق به بررسی ملأ و مترف با تکیه بر آیات قرآن و عبارات نهج البلاغه پرداخته و مطالب آن در چهار بخش با این عناوین آمده است: بخش اول، کلیاتی در معنای لغوی و اصطلاحی ملأ و مترف؛ بخش دوم، اوصاف و ویژگی های طبقه ملأ و مترف؛ بخش سوم، رفتارهای تخریبی طبقه ملأ و مترف با رسولان و مؤمنان؛ بخش چهارم، عاقبت طبقه ملأ و مترف.