در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتى دارد كه سوارى دهد و نه پستانى تا او را بدوشند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

سیمای قرآن در نهج البلاغه

 شجاعپوریان، ولی

مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : جعفری،محمدمهدی
رشته گرایش : زبان و ادبیات عرب
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1373

چکيده:
این پایان نامه در دوازده فصل با این عناوین زیرتنظیم گردیده است: خصوصیات قرآن از دیدگاه نهج البلاغه، ترغیبات نهج البلاغه پیرامون قرآن،توصیه های امیرالمؤمنین جهت استفاده از قرآن و شیوه استفاده از آن، مفسران حقیقی قرآن از دیدگاه نهج البلاغه، تفسیر به رأی و مهجور بودن قرآن از دیدگاه نهج البلاغه، آیات قرآنی در خطبه های نهج البلاغه،آیات قرآنی در نامه های نهج البلاغه، آیات قرآنی درکلمات قصار نهج البلاغه، آیاتی که مستقیما تفسیرشده اند، برخی از آیات که امیرالمؤمنین به طور ضمنی تفسیر کرده اند، آیاتی که امیرالمؤمنین از مفاد آنها درسخنان خود استفاده کرده اند، و آیات مکرر و تغییریافته در نهج البلاغه.