علم دو گونه است: علم فطرى و علم اكتسابي؛ اگر هماهنگ با علم فطري نباشد سودمند نخواهد بود.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

سیمای عرفانی امام علی (ع) در نهج البلاغه

 نوذری، زینب

مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : جعفری، محمدمهدی
رشته گرایش : ادبیات و علوم انسانی
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه شیراز
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1377

چکيده:
"نهج البلاغه" مجموعه از سخنرانیها، نامه ها و کلمات قصار امام علی (ع) است ، که توسط "سید رضی" در قرن چهارم جمع آوری شده است . از موضوعات مهم نهج البلاغه عرفان است . گرچه تمام مضامین نهج البلاغه به نوعی به مسائل عرفانی مربوط می شود، اما در این رساله سعی شده است به مایه های عرفانی نابی که زیربنای فکری رهروان راه عرفان است ، توجه بیشتری شود بخصوص مواردی که از نظر کمی و کیفی چشمگیرتر بوده است . رساله ابتدا نگاهی به شخصیت امام علی (ع) و اثر مشهورش "نهج البلاغه" دارد. بعد از آن دیدگاههای امیرالمؤمنین علی (ع) را درباره انسان، ایمان، دنیا، مرگ و معاد شاهد هستیم. قسمت اعظم این رساله به عرفان در نهج البلاغه می پردازد و بیانات امام علی (ع) را درباره مضامین عرفانی مورد بحث قرار می دهد. در پایان به نمونه هایی از موانع سلوک اشاره شده است . ترسیم چهره ای عرفانی از علی (ع) هدفی است که منظور این رساله قرار گرفته است .