دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  زن ( حکمت شماره 61 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

61- وَ قَالَ (عليه السلام) : الْمَرْأَةُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللَّسْبَةِ .


متن فارسی

(و فرمود:) زن كژدمى است، گزيدنش شيرين.

قبلی بعدی