در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتى دارد كه سوارى دهد و نه پستانى تا او را بدوشند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

رابطه نهج البلاغه با قرآن

 کشاورز، محمدباقر
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : فرزانه، بابک
رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث
استاد مشاور :
دانشگاه : آزاد اسلامی تهران
استاد ناظر :
واحد : مرکزی
تاريخ دفاع : 1380

چکيده:
در این پاپان نامه در پنج فصل با این عنوان ها به بررسی رابطه نهج البلاغه با قرآن پرداخته شده است: فصل اول، شناخت نهج البلاغه و مؤلفان آن (شأن نهج البلاغه، کمیت نهج البلاغه، مؤلفان کلام علی(ع)؛ فصل دوم، مصادر نهج البلاغه: اقسام مصادر نهج البلاغه، تردید در انتساب نهج البلاغه به امام علی(ع)، نقد و بررسی مطلب؛ فصل سوم، موضوعات نهج البلاغه و قرآن، موضوعات نهج البلاغه؛ فصل چهارم، پیوند و ارتباط مستقیم نهج البلاغه با قرآن: تحریض تمسک به قرآن، تبیین محتوای قرآن، تفسیر آیات و سور قرآنی در نهج البلاغه؛ فصل پنجم، پیوند و ارتباط غیرمستقیم نهج البلاغه با قرآن، ذم و مدح در نهج البلاغه و قرآن، بهشت در نهج البلاغه و قرآن، اطاعت خدا در نهج البلاغه و قرآن، نبوت در نهج البلاغه و قرآن؛ فصل ششم، بیان موارد اختلاف ظاهری قرآن با نهج البلاغه و چگونگی حل آنها
.