آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

رابطه نهج البلاغه با قرآن

 کشاورز، محمدباقر
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : فرزانه، بابک
رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث
استاد مشاور :
دانشگاه : آزاد اسلامی تهران
استاد ناظر :
واحد : مرکزی
تاريخ دفاع : 1380

چکيده:
در این پاپان نامه در پنج فصل با این عنوان ها به بررسی رابطه نهج البلاغه با قرآن پرداخته شده است: فصل اول، شناخت نهج البلاغه و مؤلفان آن (شأن نهج البلاغه، کمیت نهج البلاغه، مؤلفان کلام علی(ع)؛ فصل دوم، مصادر نهج البلاغه: اقسام مصادر نهج البلاغه، تردید در انتساب نهج البلاغه به امام علی(ع)، نقد و بررسی مطلب؛ فصل سوم، موضوعات نهج البلاغه و قرآن، موضوعات نهج البلاغه؛ فصل چهارم، پیوند و ارتباط مستقیم نهج البلاغه با قرآن: تحریض تمسک به قرآن، تبیین محتوای قرآن، تفسیر آیات و سور قرآنی در نهج البلاغه؛ فصل پنجم، پیوند و ارتباط غیرمستقیم نهج البلاغه با قرآن، ذم و مدح در نهج البلاغه و قرآن، بهشت در نهج البلاغه و قرآن، اطاعت خدا در نهج البلاغه و قرآن، نبوت در نهج البلاغه و قرآن؛ فصل ششم، بیان موارد اختلاف ظاهری قرآن با نهج البلاغه و چگونگی حل آنها
.