اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

دقایق بلاغی در خطبه های نهج البلاغه (50 خطبه اول)

نويسنده : اسماعیلی، محمد حسین

 

استاد راهنما : حدیدی، خلیل

 

مقطع : کارشناسی ارشد

 

رشته : ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

 

دانشگاه : دانشگاه تبریز

 

تاريخ دفاع : 1385

نهج البلاغه تراوش افکار و آرای انسانی است معصوم و مصون از همه کژی ها و ناراستی ها، او جلوه ای است از کلام الهی. بی گمان سخنان و نامه های امام علی(علیه السلام) پس از قرآن، بر ترین و والاترین سخنان در عرصه فصاحت و بلاغت است. و به جرأت می توان گفت که کلام وزین و زرین امام علی(علیه السلام) بر امهات کتب ادب فارسی و عربی تأثیر آشکار نهاده است. سید رضی در مقدمه نهج البلاغه می گوید این کتاب طراز فصاحت است و پیرایه بلاغت، عربیت را افزاید و دین و دنیا را به کار آید، چرا که بلاغتی چنان نه در گفتار فراهم آمده است و نه یک جا در کتابی هم، چرا که امیر المومنین(علیه السلام) سر چشمه فصاحت است و آبشخور بلاغت و فصاحت خود را به کلام حضرتش می آراید تا به جمال برسد و بلاغت در کنار او زاید و به کمال رسد، او بود که نقاب از چهره سخن کشیده تا متوسل زیبایی آن را دید. آیین گفتار را از او وام گرفتند و خطیبان بر جای پا پایش گام نهادند و واعظان از خواندن کلام او نام یا فتند. در این پایان نامه سعی شده است تا حد توان و استعداد ارتباط آرایه های ادبی با کلام آن حضرت و تأثیر آنها در زیبایی کلام آشکار شود.

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.