اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  در زيان بى كسى ( حکمت شماره 62 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

62.وَ قَالَ (عليه السلام) :فَقْدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ .


متن فارسی

امام عليه السّلام (در زيان بى كسى) فرموده است :
1-از دست دادن دوستان غربت است (زيرا مانند دور ماندگى از وطن است).

قبلی بعدی