آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  در زيان بى كسى ( حکمت شماره 62 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

62.وَ قَالَ (عليه السلام) :فَقْدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ .


متن فارسی

امام عليه السّلام (در زيان بى كسى) فرموده است :
1-از دست دادن دوستان غربت است (زيرا مانند دور ماندگى از وطن است).

قبلی بعدی