اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  در باره پند دهنده ( حکمت شماره 56 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

56-وَ قَالَ (عليه‏ السلام) مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ .


متن فارسی

امام عليه السّلام (در باره پند دهنده) فرموده است :
1-كسيكه ترا بر حذر دارد (از بديها بيم دهد) مانند كسى است كه ترا (بخير و نيكى) مژده دهد (زيرا دفع شرّ سود است).

قبلی بعدی