(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  در باره پند دهنده ( حکمت شماره 56 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

56-وَ قَالَ (عليه‏ السلام) مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ .


متن فارسی

امام عليه السّلام (در باره پند دهنده) فرموده است :
1-كسيكه ترا بر حذر دارد (از بديها بيم دهد) مانند كسى است كه ترا (بخير و نيكى) مژده دهد (زيرا دفع شرّ سود است).

قبلی بعدی