بيشترين اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصاص مده ، زيرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آن ها را تباه نخواهد كرد ، و اگر دشمنان خدايند ، چرا غم دشمنان خدا را مى خوري؟!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خداشناسی در نهج البلاغه

 

سراج‏زاده، حسن

کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد بهشتى
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین استاد احمد عابدى
۱۳۷۹

خلاصه:

این نوشتار به انگیزۀبررسى موضوع «خداشناسى در نهج البلاغه» با دیباچه‏اى آغاز و در دو بخش اصلى و چندین فصل متنوع تدوین شده است. نگارنده در دیباچۀپژوهش، از مفهوم خدا، خدا از دیدگاه اسلام و فلاسفه و ذات و صفات خدا در نهج البلاغه یاد کرده است.
مؤلف در بخش اول با دو فصل از وجود خدا و شناخت او بحث مى‏کند و در فصل نخست مباحث استدلال عقلى بر وجود خدا در نهج البلاغه و قرآن را کاویده و در فصل دوم از حدود شناخت خدا و نفى تشبیه در نهج البلاغه و... سخن به میان آورده است.
بخش دوم با موضوع ادلۀاثبات وجود خدا، در هفت فصل زیر سامان یافته است: فصل اول: برهان نظم؛ فصل دوم: برهان هدایت و راه‏یابى؛ فصل سوم: برهان حدوث؛ فصل چهارم: خداشناسى از راه فطرت و دل؛ فصل پنجم: خداشناسى از راه خودشناسى. مؤلف مباحث گسترده‏اى را با بهره‏گیرى از نهج البلاغه در این چند فصل کاویده است؛ فصل ششم: خداشناسى از راه فسخ و نقض است که این دلیل از بیان حضرت على (ع) استفاده شده است؛ در فصل پایانى، از برهان امکان و وجوب بحث مى ‏شود