چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

جهاد اصغر و آزادی بشر از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

 عابدی نژاد، غلامعلی
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : دادخواه، عباسعلی
رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی اراک
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع :

چکيده:
موضوع این تحقیق جهاد ابتدایی است و مطالب اصلی آن در دو فصل آمده است: در فصل اول از این موضوعات بحث شده است: معنای جهاد، جهاد از نظر اصطلاح شرع، مقصود از جهاد اصغر، اهمیت جهاد از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، معنی جهاد ابتدایی، آیاتی از قرآن در تأیید جهاد ابتدایی، جهاد ابتدایی از نظر روایات خاصه و عامه. در فصل دوم این موضوعات بررسی شده است: ارزش و اهمیت جهاد اصغر، اقسام جهاد اصغر، جهاد برای نابودی شرک و بت پرستی، جهاد دفاعی، آزادی چیست، تعریف جامع درباره آزادی، آزادی در اسلام، اقسام آزادی، آزادی فردی، آزادی فکری و عقیدتی، آزادی سیاسی، بعضی از نتایج و لوازم آزادی، محدودیت آزادی.