مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

تولی و تبرّی در قرآن کریم، نهج البلاغه و حدیث

 نعمت، فرحناز
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : پهلوان، منصور
رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث
استاد مشاور :
دانشگاه : آزاد اسلامی تهران
استاد ناظر :
واحد : شمال
تاريخ دفاع : 1378

چکيده:
این پایان نامه از چهار فصل با این مباحث تشکیل یافته است: فصل اول، تولّی و تبرّی در لغت؛ فصل دوم، تولّی و تبرّی در قرآن کریم: تولّی در قرآن کریم (ولایت خدا، ولایت پیامبر(ص) در قرآن، ولایت ائمه در قرآن)، تبرّی در قرآن کریم (تبرّی از اهل کتاب، تبرّی از کافران، تبرّی از منافقان و مشرکین، نتیجه ی تبرّی از حق و حقیقت)؛ فصل سوم، تولّی و تبرّی در نهج البلاغه: تولّی در نهج البلاغه (ولایت الهی، ولایت پیامبر(ص) و ائمه ی اطهار(ع)، تبرّی در نهج البلاغه (ولایت اهریمنی، انواع تبرّی اعم از سیاسی، فرهنگی، تبرّی از بدیها)؛ فصل چهارم، تولّی و تبرّی در احادیث: تولّی در احادیث (ولایت رسول الله و ائمه ی اطهار(ع)، ولایت امیرالمؤمنین و اطاعت از آن حضرت، تولّی پسندیده در دوستی با خدا و نبوّت)، تبرّی در احادیث (تبرّی از دوستی برای دنیا، تبرّی از بی دینی، نتیجه ی تبرّی از ولایت، تبرّی از دشمنان ائمه ی اطهار(ع)، تبرّی از والی جائر، تبرّی از دشمنان خدا، تبرّی از جنگ کنندگان با خاندان نبوّت).