پاكدامنى زيور تهيدستى ، و شكر گزارى زيور بى نيازى (ثروتمندى) است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

تصحیح ترجمه و شرح نهج البلاغه موسوم به روضه الابرار اثر علی بن حسن زواره ای

نويسنده:شکرائی، محمد
استاد راهنما:موذنی، علی محمد
دانشگاه:دانشگاه تهران
تاريخ دفاع:1384
چکيده:
در کتابخانه های بزرگ ایران و نیز در کتابخانه های شخصی این سرزمین هزاران نسخه خطی نظم و نثر نگهداری می شود که هر کدام گنجینه ای ازعلوم، فرهنگ، زبان و خط این مرز و بوم را در خود نهفته دارد و احیاء این آثار می تواند به افتخارات ایران اسلامی بیافزاید. دانشمندان اسلامی از دیرباز شروح و ترجمه های متعددی از نهج البلاغه - این کتاب بلند مرتبه- نگاشته اند که بسیاری از آن ها در قالب نسخ خطی باقی مانده و تا به حال به زیور طبع آراسته نشده است. ابوالحسن علی بن حسن زواره ای عالم بزرگ تشیع نیز در کنار تفسیر معروف خود موسوم به ترجمة الخواص و آثار متعدّد درباره حدیث و قصص انبیا اقدام به ترجمه و شرح نهج البلاغه نموده است. زواره ای از دانشمندان نامی قرن دهم در عهد شاه اسماعیل صفوی و فرزندش شاه طهماسب است. وی شاگرد محقق کرکی و استاد ملا فتح الله کاشانی است. کسانی چون میرزا عبدالله افندی در ریاض العلماء مرحوم ملک الشعرا بهار در سبک شناسی، استاد سعید نفیسی در تاریخ نظم و نثر در ایران مقام علمی او را ستوده اند و از او به بزرگی یاد نموده اند. موضوع این رساله تصحیح و ترجمه و شرح زواره ای بر نهج البلاغه موسوم به «روضة الابرار» می باشد که برای تحقق این منظور از چهار نسخه خطی معتبر و کامل و نیز از یک نسخه ناقص- به صورت موردی- استفاده گردید. در مقدمه درباره زندگی و آثار زواره ای بخصوص «روضة الابرار» مطالبی توضیح داده شد. پس از متن تصحیح شده توضیحاتی که ضروری می نمود آورده شد، سپس ضمن فهارس مختلف فهرستی از لغات و ترکیبات و کنایات که زواره ای در ترجمه خود به کار برده آورده شد.