اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

ترجمه نهج الایمان

نهج الایمان نگاشته زین الدین علی بن یوسف بن جبر از علمای بلند مرتبه سده هفتم هجری است. موضوع کتاب در اثبات جایگاه انحصاری و استثنایی علی بن ابیطالب(ع) یگانه امیر مؤمنان جهان اسلام است.
ابن جبر پس از مقدمه ای در وجوب امامت و بیان حقیقت آن، وجوب نصب امام از طرف خدا، شیوۀ حکما  در اثبات لزوم امامت، برخی از ادله وجوب امامت، عصمت امام، دلیل افضلیت امام و ذکر برخی از معجزات امیر المؤمنین(ع) به بیان عناوین فصول کتاب پرداخته است. این فصول ۴۸ گانه، با شرحی دربارۀ آیه تطهیر آغاز و با فصلی تحت عنوان مناقب امیر المؤمنین(ع) از کثرت به شماره در نمی آیند، پایان پذیرفته است.
به هر حال اثبات امامت بلافصل و وصایت خاص امام علی(ع) مورد تأکیر اصلی مؤلف بوده است. بیشتر مطالب آن، برگرفته از صحاح و مسانید اهل سنت و کتابهای معروف حدیثی و تاریخی آنهاست که دو جنبه کلامی و نقلی دارند.
از این مترجم آثاری همچون تاریخ آل سعود، جلوه ناب ایمان، درنگی در باورهای ابن عربی و... چاپ شده است.