(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

ترجمه نهج‌البلاغه (علامه جعفری)

ترجمه نهج‌البلاغه از جمله ترجمه‌هاى متقن فارسى نهج‌البلاغه به قلم علامه محمدتقى جعفرى (متوفى 1377ش) است كه زير نظر داريوش فرهنگ ويرايش شده است.

در ابتداى كتاب، مقدمه‌اى از موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفرى به قلم على جعفرى و سپس مقدمه‌اى از مترجم درباره شخصيت حضرت على(ع) از ديدگاه يازده تن از دانشمندان و متفكران مسلمان و غيرمسلمان بيان شده است. مترجم تأكيد مى‌كند كه شخصيت آن حضرت را از طريق مجموعه پرفروغ و نورانى نهج‌البلاغه تا حدودى مى‌توان شناخت.

در ادامه كتاب، شرح حال مختصرى از سيد رضى(ره) و آثار ايشان ذكر شده است. پس از آن متن عربى و ترجمه فارسى مقدمه سيد رضى به تفكيك ارائه شده است. در متن اثر نيز متن عربى و ترجمه به‌صورت يك صفحه متن و يك صفحه ترجمه ذكر شده است. شماره‌گذارى متن و ترجمه خواننده را در تطبيق آن دو يارى مى‌دهد.

شيوه ارائه فهرست مطالب در ابتدا و فهرست آيات قرآنى، احاديث نبوى و اعلام در انتهاى كتاب آمده است.

منابع مقاله

مقدمه‌ها و متن كتاب.