(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

تحلیلی بر معانی و مصادیق فتنه در قرآن و نهج البلاغه

 حیدری، حاجیه
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدی اصفهانی، عبدالله
رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشکده اصول دین قم
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1377

چکيده:
پژوهش حاضر در پنج بخش تدوین شده است. دربخش اول واژه فتنه و در بخش دوم چگونگی پیدایش فتنه در جامعه و آثار آن بررسی شده است. در این بخش ابزار، آثار و قربانیان فتنه معرفی گردیده است . بخش سوم به بررسی مصادیق فتنه از دیدگاه قرآن و بخش چهارم به معرفی مصادیق فتنه از منظر نهج البلاغه اختصاص دارد. بخش پنجم درباره راههای پیشگیری ازوقوع فتنه و مقابله با آن است.