دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

تجلی قرآن در نهج البلاغه

 مقدسی، روح الله
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : جعفری،سیدمحمدمهدی
رشته گرایش : زبان و ادبیات فارسی
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه شیراز
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1371

چکيده:
در این پایان نامه مطالب مربوط به قرآن درنهج البلاغه بررسی و در پنج بخش با عناوین ذیل تدوین شده اند: نامهای قرآن در نهج البلاغه، توصیف قرآن وتشویق مردم بدان، تفسیر قرآن، استشهاد به آیات قرآن،اقتباس از مضامین قرآن که از نتایج این پژوهش آن است در نهج البلاغه نوزده آیه تفسیر شده و بیست وچهار آیه مورد استشهاد قرار گرفته و از مضمون 298آیه اقتباس به عمل آمده است.