با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  برترين پارسايى ( حکمت شماره 27 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

27- وَ قَالَ (عليه السلام): أَفْضَلُ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: نيکوترين و با فضيلتترين زهد، (بى رغبتى و بى اعتنايى به دنيا) پنهان داشتن آن است،  (که در آشکار ساختن آن، بيم ريا مى رود)

قبلی بعدی