براى هر كسى در مال او دو شريك است: وارث و حوادث.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

امنیت ملی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه

 قصری منش ، کبری
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : مؤدب ، سید رضا
رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه قم
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1381

چکيده:
نویسنده در این تحقیق امنیت ملی را از نظر قرآن و نهج البلاغه در چهار بخش با این عنوان ها بررسی کرده است: فصل اول، کلیات: تعریف، اهمیت، پیشینه؛ فصل دوم، امنیت: مفهوم لغوی امنیت، مفهوم اصطلاحی امنیت، امنیت فردی؛ فصل سوم، امنیت ملی: مهم ترین سازوکارهای تأمین امنیت ملی، ارزش امنیت در اسلام و فرهنگ قرآنی، جایگاه امنیت در نهج البلاغه، امنیت و حکومت؛ فصل چهارم، ابعاد امنیت ملی از منظر قرآن کریم و امام علی(ع): بعد فرهنگی امنیت ملی، بعد اجتماعی امنیت ملی، بعد اقتصادی امنیت ملی، بعد قضایی امنیت ملی.