كسى كه چيزى از او خواسته اند تا وعده نداده آزاد است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

امم و فرق در قرآن و نهج البلاغه

 عشقی، علی
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : بهشتی،احمد
رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی فسا
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1376

چکيده:
در این پایان نامه نخست معنای لغوی و اصطلاحی امم و فرق بیان شده، سپس با توجه به نصوص قرآن ونهج البلاغه، این موضوعات بررسی شده اند: علل پیدایش فرقه ها از قبیل حسادت و خودخواهی، اصطکاک منافع،آراء و عقاید فرقه های باطل دوره جاهلیت.