(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

الروض النضیر فی معنی حدیث الغدیر

این اثر، پژوهشی است در باره دلالت حدیث غدیر و مصادر و راویان آن. حدیث غدیر از جمله دلایل قوی شیعه برای حقانیت راه و روش و عقاید شیعیان است که تا کنون در باره آن آثار قابل توجهی تألیف شده و این اثر نیز، در ادامه آنهاست. نویسنده با تألیف آن، در پی اثبات حدیث از جهت سند و تبیین دلالت آن بر امامت و ولایت امیر مؤمنان است.

مباحث کتاب در پنج فصل تدوین شده است. مؤلف، پس از آنکه متن کامل و تفصیلی حدیث غدیر را از کتاب احتجاج طبرسی نقل کرده، به دلالت این حدیث و نقد و ابرام برخی از گفته ها و نظریه هایی که در رابطه با آن اظهار شده، پرداخته است. پس از آن، ۳۵۲ منبع از منابع اهل تسنن که حدیث غدیر را نقل کرده اند معرفی و به برخی از پرسش هایی که در رابطه با این حدیث مطرح شده، پاسخ گفته است.

بخش بعدی کتاب، معرفی راویان حدیث غدیر است و از ۶۱ نفر از صحابه رسول خدا، به عنوان راویان این حدیث، نام برده شده و زندگی و شخصیت هر یک از راویان تشریح شده است. تأمل در واژه های حدیث غدیر و معنای آن و توصیف حجة الوداع و حوادثی که در این حج رخ نمود و محل و چگونگی ایراد خطبه غدیریه از سوی نبی اکرم در محل غدیر، موضوع مباحث پایانی این اثر هستند.