اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

الدرة النجفية في شرح نهج البلاغة الحيدريه

آيت اللَّه شهيد ميرزا ابراهيم بن حسين دنبلي خويي (متوفاي 1324 ق)،[1] شرحي بر نهج البلاغه نوشته است و آن را در دو جلد سامان داده که جلد اول را در دهه دوم صفر سال 1273 و جلد دوم را در جمادي الاول 1291 به پايان رسانيده است. شرح وي گزيده اي از شرح ابن ميثم بحراني است و نسخه هايي متعدد از آن در دست است که جلد نخست نسخه اصل، در مدرسه نمازي خوي[2] و جلد دوم در کتابخانه آيت اللَّه مرعشي[3] نگهداري مي شود. اين شرح در زمان حيات نويسنده در تبريز به صورت چاپ سنگي منتشر شده است. تحقيق و تصحيح مجدد آن را اداره اوقاف خوي در دست دارد.
1.براي آگاهي از شرح حال مؤلف، ر.ک: صدرايي خويي، سيماي خوي، ص 178 - 183.
2. صدرايي خويي، علي، فهرست نسخه هاي خطي مدرسه نمازي خوي، ص 146، نسخه هاي شماره 296 و 295 و 294.
3.فهرست نسخه هاي خطي کتابخانه حضرت آيت اللَّه مرعشي، ج 12، نسخه شماره 4419.