اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >   اعلام خطر ( حکمت شماره 57 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

57- وَ قَالَ (عليه السلام) :
 مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ .

 


متن فارسی

كسى كه خطرها را بتو اعلام مى كند مانند كسى است كه بتو بشارت مى دهد.

قبلی بعدی