(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  از دست دادن دوستان ( حکمت شماره 65 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

65- وَ قَالَ (عليه السلام) : فَقْدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ .


متن فارسی

(و فرمود:) از دست شدن دوستان، غربت است.

قبلی بعدی