مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

اخلاق امیرالمؤمنین(علیه السلام)

پژوهشی است در آموزه های تربیتی و اخلاقی امام علی(علیه السلام). کتاب، با بهره بری از منابع تاریخی و حدیثی و با نثری ساده، همراه با ذکر داستان ها و حکایت هایی در باره اخلاق و سیره امام علی(علیه السلام) نگاشته شده است. در این اثر، اخلاقیات امام به دو بخش فردی و جمعی تقسیم شده، و هر یک به بحث و بررسی گذاشته شده و نمونه هایی از آنها هم ذکر گردیده است. مؤلف، این اثر را به منظور معرفی هر چه بهتر شخصیت امام علی(علیه السلام) به عنوان صاحب اخلاق اسلامی، و ارائه الگویی نمونه برای مسلمانان تألیف کرده است.

در بخش خصوصیات اخلاق فردی، این مباحث به چشم می خورد: زهد و بی رغبتی امام به دنیا و لذات آن، ساده زیستی، تهذیب نفس، پرهیز از خیانت، بد زبانی، کرامت و بزرگواری، گذشت از خطاکاران، پرهیز از حیله و فریب، و خوش طبعی.

در اخلاق اجتماعی امام(علیه السلام) که به سیره سیاسی و اداری امام نیز پرداخته شده، معاشرت نیکو با خانواده، دلجویی از یتیمان و تنگدستان، تقسیم عادلانه بیت المال، ترحم به سالخوردگان، قساوت عادلانه، مهمان نوازی، و دستگیری از مظلومان بحث و بررسی شده است.

نویسنده، در زیر هر یک از فضایل اخلاقی امام علی(علیه السلام)، ضمن نقل حدیئی از آن حضرت، به ذکر حکایتی که بیانگر تبلور عینی اخلاق آن حضرت باشد، مبادرت ورزیده است.