آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  نهج البلاغه موضوعی  >  توصیف دنیا  >  وصف فقر

وصف فقر

975. مرگی بزرگ تر از مرگ حقیقی

الفقر الموت الاکبر.

فقر و بی چیزی مرگی است بزرگ تر از مرگ حقیقی! ( حکمت 163)


 

976. خوشا به حال فقیران!

و قال علیه السلام فی صفه الانبیاء: و ان شئت ثنیت بموسی کلیم الله صلی الله علیه و آله حیث یقول: (رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر) و الله ما ساله الا خبزا یاکله!

امام در صفت پیامبران علیه السلام این گونه فرمودن: اگر بخواهی دومین مثل موسی کلیم الله علیه السلام را بیاورم، آنگاه که عرض کرد: خداوند! به آن خیری که برای من فرستادی محتاجم، سوگند به خدا، او از خدا، جز نانی که بخورد چیزی سوال نکرده بود! ( خطبه 160)


 

977. غربت در وطن

الفقر فی الوطن غربه.

فقر و بی چیزی در وطن به منزله غربت است. ( حکمت 56)


 

978. معنای فقر

لا فقر کالجهل.

هیچ نیازمندی و احتیاجی مانند جهل نیست. ( حکمت 54)


 

979. بزرگ ترین فقر

اکبر القر الحمق.

بزرگ ترین بینوایی ها و نیازمندی ها، حمق و نادانی است. ( حکمت 38)


 

 

980. نتیجه سلامت تن

الا و ان من البلاء الفاقه، و اشد من الفاقه مرض البدن، و اشد من مرض البدن مرض القلب. الا و ان من النعم سعه المال. و افضل من سعه المال سحه البدن، و افضل من صحه البدن تقوی القلب.

آگاه باشید نداری از جمله بلاهاست و سخت تر از ان بیماری تن است و از ان سخت تر، بیماری دل است. بدانید که تقوای دل، از سلامتی بدن است. ( حکمت 388)


 

981. زیور فقر

العفاف زینه الفقر.

پاکدامنی و عزت نفس، موجب زیبایی فقر است. ( حکمت 68)


 

982. باعث بی دینی

عنه علیه السلام لابنه محمد بن الحنفیه: یا بنی! انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله منه، فان الفقر منقصه للدین! مدهشه للعقل، داعیه للمقت.

به فرزندش محمد بن حنفیه فرمود: فرزند عزیزم! برای تو از فقر می ترسم، زیرا فقر عامل کاهش دین است و عقل را به دهشت می اندازد و باعث دشمنی می گردد. ( حکمت 319)


 

983. فقر زیرکان

الفقر یخرس الفطن عن حجته، و المقل غریب فی بلدته.

فقر، زیرک را از بیان دلیل خود باز می دارد و بیچاره در شهر خود غریب است. ( حکمت 3)


 

984. او فقیر نیست!

لا یقع اسم الاستصعاف علی من الحجه فسمعتها اذنه و وعاها قلبه.

عنوان استضعاف (قصور حجت شناسی) بر کسی که حجت به او رسیده و گوشش آن را شنیده و قلبش آن را دریافته است صدق نمی کند. ( خطبه 189)


 

985. نیازمندی بلاست!

الا و ان من البلاء الفاقه، و اشد من الفاقه مرض البدن، و اشد من مرض آلبدن مرض القلب.

آگاه باشید! نیازمندی بلاست و سخت تر از ان بیماری تن است و از آن بدتر بیماری قلب است. ( حکمت 388)


 

986. توانگری و فقر حقیقی

الغنی و الفقر بعد العرض علی الله.

توانگری و بینوایی بعد از عرضه (اعمال) بر خدا معلوم می شود. ( حکمت 452)