آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  نهج البلاغه موضوعی  >  عبادت  >  صدقه

صدقه

1281. فضیلت صدقه آشکار

ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله سبحانه و تعالی، الایمان به و برسوله و صدقه العلانیه فانها تدفع میته السوء.

بهترین وسیله ای که توسل کنندگان به خداوند سبحانه و تعالی انتخاب نموده اند، ایمان به او و به فرستاده او و صدقه پنهانی که کفاره گناهان است و صدقه آشکار به مرگ زشت و سخت را دفع می نماید. ( خطبه 110)


 

1282. داروی آخرت

الصدقه دواء منجح، و اعمال العباد فی عاجلهم، نصب اعینهم فی اجلهم.

صدقه دارویی است مؤثر و اعمال بندگان، برابر چشمشان در آخرت خواهد بود. ( حکمت 7)


 

1283. آفات صدقه

من کتابه للاشتر ایاک و المن علی رعیتک باحسانک، او التزید فیما کان فعلک، او ان تعدهم فتتبع موعدک بخلفک، فان المن یبطل الاحسان، و التزید یذهب بنور الحق.

در فرمان خود به مالک اشتر: ای مالک! مواظب باش که نیکی به زیر دستانت را به رخ آنان نکشی و یا بیش از آن چه برای آن ها کار کرده ای سخن بگویی و یا این که به ایشان وعده دهی، اما به وعده ات عمل نکنی. جای تردید نیست که منت گذاشتن نیکی را باطل می سازد و پر گویی نسبت به کارهای انجام شده نور حق را باطل می گرداند. ( نامه 53)


 

1284. رفع تنگدستی

اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقه.

هرگاه بسیار تنگدست شدید، با دادن صدقه با خدا معامله کنید. (تا از فقر برهید). ( حکمت 258)


 

1285. هر روز با صدقه

استنزلوا الرزق بالصدقه.

روزی را با دادن صدقه، فرود آورید. ( حکمت 137)


 

1286. حفظ ایمان

سوسوا ایمانکم بالصدقه.

ایمانتان را با دادن صدقه حفظ کنید. ( حکمت 146)