سينه خردمند صندوق راز اوست و خوشرويى وسيله دوست يابى ، و شكيبايى ، گورستان پوشاننده عيب هاست . و يا فرمود : پرسش كردن وسيله پوشاندن عيب هاست ، و انسان از خود راضى ، دشمنان او فراوانند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  نهج البلاغه موضوعی  >  عبادت  >  صدقه

صدقه

1281. فضیلت صدقه آشکار

ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله سبحانه و تعالی، الایمان به و برسوله و صدقه العلانیه فانها تدفع میته السوء.

بهترین وسیله ای که توسل کنندگان به خداوند سبحانه و تعالی انتخاب نموده اند، ایمان به او و به فرستاده او و صدقه پنهانی که کفاره گناهان است و صدقه آشکار به مرگ زشت و سخت را دفع می نماید. ( خطبه 110)


 

1282. داروی آخرت

الصدقه دواء منجح، و اعمال العباد فی عاجلهم، نصب اعینهم فی اجلهم.

صدقه دارویی است مؤثر و اعمال بندگان، برابر چشمشان در آخرت خواهد بود. ( حکمت 7)


 

1283. آفات صدقه

من کتابه للاشتر ایاک و المن علی رعیتک باحسانک، او التزید فیما کان فعلک، او ان تعدهم فتتبع موعدک بخلفک، فان المن یبطل الاحسان، و التزید یذهب بنور الحق.

در فرمان خود به مالک اشتر: ای مالک! مواظب باش که نیکی به زیر دستانت را به رخ آنان نکشی و یا بیش از آن چه برای آن ها کار کرده ای سخن بگویی و یا این که به ایشان وعده دهی، اما به وعده ات عمل نکنی. جای تردید نیست که منت گذاشتن نیکی را باطل می سازد و پر گویی نسبت به کارهای انجام شده نور حق را باطل می گرداند. ( نامه 53)


 

1284. رفع تنگدستی

اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقه.

هرگاه بسیار تنگدست شدید، با دادن صدقه با خدا معامله کنید. (تا از فقر برهید). ( حکمت 258)


 

1285. هر روز با صدقه

استنزلوا الرزق بالصدقه.

روزی را با دادن صدقه، فرود آورید. ( حکمت 137)


 

1286. حفظ ایمان

سوسوا ایمانکم بالصدقه.

ایمانتان را با دادن صدقه حفظ کنید. ( حکمت 146)