وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  نهج البلاغه موضوعی  >  رذایل اخلاقی  >  زنا

زنا

1846. حکمت تحریم زنا

فرض الله ترک الزنا تحصینا للنسب، و ترک اللواط تکثیرا للنسل.

خداوند واجب فرمود ترک زنا را برای حفظ اصل و نسب و ترک لواط را برای زیاد شدن نسل. ( حکمت 252)


1847. نهی از زنا

ما زنی غیور قط.

غیرتمند، هرگز زنا نمی کند. ( حکمت 305)