اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  نهج البلاغه موضوعی  >  رذایل اخلاقی  >  زنا

زنا

1846. حکمت تحریم زنا

فرض الله ترک الزنا تحصینا للنسب، و ترک اللواط تکثیرا للنسل.

خداوند واجب فرمود ترک زنا را برای حفظ اصل و نسب و ترک لواط را برای زیاد شدن نسل. ( حکمت 252)


1847. نهی از زنا

ما زنی غیور قط.

غیرتمند، هرگز زنا نمی کند. ( حکمت 305)