روز انتقام گرفتن از ظالم سخت تر از ستمكارى بر مظلوم است
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  نهج البلاغه موضوعی  >  فضایل اخلاقی  >  حیثیت و آبرو

حیثیت و آبرو

1543. تشبیه آبرو

ماء وجهک جامد یقطره السوال، فانظر عند من تقطره.

آبروی تو یخ بسته است که سؤال و خواهش آنرا قطره قطره می چکاند. پس، بنگر که آن را نزد چه کسی فرو می چکانی!؟ ( حکمت 346)


1544. نیازخواهی از نااهل

فوت الحاجه، اهون من طلبها الی غیر اهلها.

با نیازمندی به سر بردن آسان تر است تا دست نیاز به سوی نااهل دراز کردن. ( حکمت 66)


1545. پرهیز از جدال

من ضن بعرضه فلیدع المراء.

کسی که به آبروی خود علاقه مند است باید مجادله را رها کند. ( حکمت 362)


1546. خودداری از لطمه زدن به حیثیت

من استطاع منکم ان یلقی الله تعالی و هو نقی الراحه من دماء المسلمین و اموالهم، سلیم اللسان من اعراضهم، فلیفعل.

هر کس از شما، بتواند خدای تعالی را با دستی نیالوده به خون و اموال مسلمانان و زبانی سالم از لطمه زدن به آبروی آنان دیدار کند، چنین کند. ( خطبه 176)


1547. حافظ آبروی انسان

الجود حارش الاعراض.

سخاوت حافظ و نگهدارنده آبروها است. ( حکمت 211)


1548. قدر حیثیت انسان

قدر الرجل علی قدر همته.

حیثیت انسان به قدر همت او است. ( حکمت 47)


 

1549. حفظ آبرو

من کتابه الی الحارث الهمدانی: و لا تجعل عرضک غرضا لنبال القول.

در نامه خود به حارث همدانی می فرماید: آبروی خود را آماج تیرهای سخن (مردم) قرار مده! ( نامه 69)