سينه خردمند صندوق راز اوست و خوشرويى وسيله دوست يابى ، و شكيبايى ، گورستان پوشاننده عيب هاست . و يا فرمود : پرسش كردن وسيله پوشاندن عيب هاست ، و انسان از خود راضى ، دشمنان او فراوانند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  نهج البلاغه موضوعی  >  فضایل اخلاقی  >  تواضع

تواضع

1668. تواضع بزرگان

لیتاس صغیرکم بکبیرکم، و لیراف کبیرکم بصغیرکم، و لا تکونوا کجفاه الجاهلیه: لا فی الدین یتفقهون، و لا عن الله یعقلون.

باید خردسالتان از بزرگسالتان پیروی کنند و بزرگسالتان به خردسالتان محبت بورزد و مباشید مانند جفاکاران خشن جاهلیت که نه تفقهی در دین داشتند و نه درباره خدا تعقلی. ( خطبه 166)


1669. از دست دادن دو سوم دین

من اتی غنیا فتواضع له لغناه، ذهب ثلثا دینه.

هر کس نزد توانگر وارد شود و به جهت توانگری او فروتنی کند، دوسوم دین خود را از دست داده است. ( حکمت 228)


1670. حسن خوارکردن نفس

طوبی لمن ذل فی نفسه، و طاب کسبه، و صلحت سریرته، و حسنت خلیقته، و انفق الفضل من ماله، و امسک الفضل من لسانه.

خوشا به حال کسی که نفس خویش را خوار داند و آن چه به دست می آورد پاکیزه و بدون آلودگی و نیت او پاک و خالص و خلق و خوی او نیکو بوده باشد، از دارایی خود آن چه را که که افزون از احتیاجش می باشد در راه خدا انفاق کند، از پر گویی زبانش خودداری نماید. ( حکمت 123)


1671. تکیه بر خداوند

ما احسن تواضع الاغنیا للفقراء طلبا لما عندالله! و احسن منه تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله.

چه نیکو است فروتنی توانگران به فقرا برای طلب پاداش الهی، و نیکوتر از آن متانت و بی اعتنایی فقرا برای توانگران است به جهت تکیه بر خدا! ( حکمت 406)


1672. سنگر فروتنی

اتخذوا التواضع مسلحه بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده؛ فان له من کل امه جنودا و اعوانا.

فروتنی را مابین خود و دشمنتان شیطان و لشکریان او سنگری قرار بدهید؛ زیرا برای او از هر امتی سپاهیان و یاران و پیادگان و سوارانی است. ( خطبه 192)


1673. نتیجه تواضع

من لان عوده، کثفت اغصانه.

آن که چوب درختش نرم باشد شاخه هایش بسیار شود. ( حکمت 214)


1674. بهترین شرافت

لا حسب کالتواضع.

هیچ شرافتی مانند تواضع و فروتنی نیست. ( حکمت 113)


1675. فروتنی در برابر خلق

بِاحْتِمَالِ الْمُؤَنِ یَجِبُ السُّؤْدُد.

به دوش کشیدن بار زحمت ها و هزینه ها(ی مردم) موجب سروری می شود. ( حکمت 224)


1676. تکمیل نعمت

بالتواضع تتم النعمه.

با فروتنی است که نعمت تکمیل می شود. ( حکمت 224)